ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale pct.5.16.3, alin.(1), lit.„b” din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021;

Examinând referatul de aprobare nr.377/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.377/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„a și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, prin utilizarea sumei de 14.403.789,65 lei din excedentul bugetului local pe anul 2020.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 15.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022.

Art.3: Se aprobă utilizarea sumei de 2.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2021, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcționare pe anul 2022.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 1 din 07 ianuarie 2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                 Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1