ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.59^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.112 alin.(3) lit.„f”, art. 114 alin.(2) lit.„b” și art.135 alin.(1) lit.„c” din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.266/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.6707/2021 a primarului Comunei Agapia;

Văzând rapoartele de specialitate nr.266/2022 al Direcţiei generale buget finanţe şi nr.351/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele  comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Agapia, prin Consiliul Local al Comunei Agapia, în scopul asigurării finanțării Căminului pentru persoane vârstnice din localitatea Văratec, comuna Agapia, județul Neamț, pentru perioada ianuarie-decembrie 2022.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării serviciului social prevăzut la alin. (1), în cuantum de 2.030 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Agapia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

  (2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 2 din 07 ianuarie 2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                                Voturi „pentru” 23

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                       Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 2.PDF