ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ale art.22 și 27 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, precum şi ale Ordinului comun nr. 109/196/5/25/16930/63/540/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;

              Examinând referatul de aprobare nr.1073/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.1761NT/2021 și nr. 81NT/2022 ale Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ

 Văzând raportul de specialitate  nr. 1073/2022 al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei judeţului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce are caracter confidențial.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică, cu respectarea caracterului confidențial al datelor cuprinse în anexă.

(2) Comisia pentru probleme de apărare din cadrul Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 14 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0