ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii unui bun imobil – teren din proprietatea Județului Neamț în proprietatea Comunei Păstrăveni

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.1273/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.1273/2022 al Direcției de management, adresa nr.6260/2021 a primarului Comunei Păstrăveni, Hotărârea Consiliului Local Păstrăveni nr.1/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, art. 294 alin.(3) și (5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă transmiterea bunului imobil – teren arabil în suprafață de 627 mp, situat în localitatea Păstrăveni, comuna Păstrăveni, identificat cu NC 51996/UAT Păstrăveni, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Păstrăveni, în vederea construirii unei stații de pompare apă potabilă în cadrul proiectului „Înființare rețea de alimentare cu apă în satul Rădeni, comuna Păstrăveni, județul Neamț” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

(2) Acordul de transmitere a bunului prevăzut la alin.(1) se emite sub condiția ca, până la data de 31.12.2026, lucrările în cadrul proiectului mai sus menționat să înceapă, în caz contrar urmând ca bunul imobil să revină în domeniul public al Județului Neamț.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 16 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0