ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 194/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 1789/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 1789/2022 al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se rectifică art.III din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 194/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, urmând ca, în cuprinsul acestuia, în loc de „….Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect…”, să se citească „…Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect…”.

Art.II: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 20 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0