ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.18 și 19 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.191/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.489/2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.191/2022 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Pentru proba interviu susţinerea proiectului de management, comisiile de examinare pentru ocuparea funcţiilor de şef Secţie Medicină Internă, șef Secție Psihiatrie şi şef Serviciu de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor fi formate, conform prevederilor legale, din Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, respectiv:

                               ec. Alexandru Filimon – manager;

                               dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare  de atribuții;

                               ec. Elena Murariu – director financiar – contabil interimar;

                             as.med.pr. Mihaiela Scurtu- directorul de îngrijiri.

 

Art.2: Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Medicină Internă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare  de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Florin Mitu, medic primar, specialitatea medicină internă, U.M.F. „Grigore T.Popa” Iași;

                 – Dr. Monica-Raluca Corcoz, medic primar, specialitatea cardiologie, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

               – Dr. Mihaela Antohi, medic primar, specialitatea medicină internă, reprezentant desemnat de  Colegiul Medicilor Neamț;

 reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Gabriela Vasiliu, medic primar, specialitatea dermatovenerologie.

 

Art.3: Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Psihiatrie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare  de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Conf.univ. dr. Andreea-Silvana Szalontay, medic primar, specialitatea psihiatrie, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

      – Dr. Ciprian Mihăiță Pop, medic primar, specialitatea obstetrică-ginecologie, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

       – Dr. Cristinel Sava, medic primar, specialitatea psihiatrie, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

                   – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Andreea Raluca Leahu, medic specialist, specialitatea pediatrie.

 

Art.4: Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Serviciu de Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare  de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. dr. Irina Draga Căruntu, medic primar, specialitatea anatomie patologică, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

                – Dr. Serghei Ciuchilan, medic primar, specialitatea medicină legală, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                – Dr. Simona Maria Șerban, medic primar, specialitatea anatomie patologică, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

                            – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Adrian Dumitraș, medic primar, specialitatea medicină legală.

 

Art.5: Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Neamț pentru a desemna, prin dispoziție, din rândul personalului aparatului de specialitate, reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor de examinare organizate pentru ocuparea funcţiilor de şef Secţie Medicină Internă, șef Secție Psihiatrie şi şef Serviciu de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

 

Art.6: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț                                                                           

Nr. 4 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1