ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.21 alin.(1) și art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.149/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.129/2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.149/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gâdinți nr.81/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.91 alin.(2), precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț                                                                           

Nr. 6 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 6.PDF