ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Căușeni, Republica Moldova

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41, alin.(1)-(3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2.539/2022 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.2.539/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, adresa nr.701/16/2021 a Raionului Căușeni, Republica Moldova, avizul nr. G1/152/2022  al Ministerului Afacerilor Externe, adresa nr. 6810/2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89 alin.(6), (10) și (11), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Căușeni, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Acordului de cooperare.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 27 din 03.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 27.PDF