ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef  de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 9 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.3.621/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 4.809/2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.3.621/2022 al Direcției de Management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează rezultatele examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef  serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, respectiv candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, după cum urmează:

1.               șef Secție Psihiatrie – dr. Oana Ioniță;

2.               șef Serviciu de Anatomie Patologică – dr. Camelia Croitoru.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 44 din 28.02.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0