ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.813/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.4.813/2022 al Direcției de management, nr.4.815/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, nr.4.821/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.9274/2021 a Primarului comunei Horia, Hotărârea Consiliului Local Horia nr.101/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a”, alin.(5) lit.„l” și „o”, art.349 – 351, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Comuna Horia, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada realizării obiectivului de investiții „Construire trotuar – strada Plopului (DJ 207C), sat Cotu-Vameș, comuna Horia”, a unor bunuri imobile (terenuri) aflate în proprietate publică a Județului Neamț, în suprafață cumulată de 2.271 mp din totalul de 65.838 mp teren aferent imobilului cu NC 53490/UAT Horia (DJ 207C), având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1a – nr.1d,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3: Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 46 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 46.PDF