ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                    

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor bunuri din proprietatea Comunei Horia în proprietatea Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Examinând referatul de aprobare nr.2.483/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.2.483/2022 al Direcției de management, adresa nr.2.880/2021 a primarului Comunei Horia, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), ale pct.3 din anexa nr.3, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere a bunurilor ce compun obiectivul de investiție „Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Horia, județul Neamț”, identificate potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Comunei Horia în domeniul public al Județului Neamț, în vederea declarării ca bunuri de interes public județean și utilizării acestora, potrivit destinației lor, ca parte integrantă din rețelele de alimentare cu apă în sistemul zonal din Județul Neamț.

Art.2: (1) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 48 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 48.PDF