ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                           CONSILIUL  JUDEŢEAN                                           

 

HOTĂRÂRE

 

privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al altor entități

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.8/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.8/2022 al Direcției de management și nr.4803/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, procesul-verbal de inventariere nr.31.272/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, bunuri ce aparțin domeniului public al Comunei Tașca, respectiv domeniului public al Orașului Târgu-Neamț.

Art.2: (1) Direcţia de management și Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 49 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 49.PDF