ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile,

valabil pe anul 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.3.466/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 3.466/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.4417/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2022, în sumă totală de 700.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte activități sportive”, valabil pe anul 2022, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte în domeniul serviciilor sociale”, valabil pe anul 2022, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă, valabil pe anul 2022, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                  

Nr. 51 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 51.PDF