ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra-Neamț pentru perioada 2021-2027”

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 2.978/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.979/2022 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 246/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m” și „p”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra-Neamț pentru perioada 2021-2027”, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 52 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 52.PDF