ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând referatul de aprobare nr.3.187/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.3.187/2022 al Direcției de management și nr.4.460/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresele nr.15.008/2021 și nr.1.880/2022 ale primarului Orașului Târgu Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), ale pct.3 din anexa nr.3, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere a bunului imobil- teren situat în Orașul Târgu Neamț, în suprafață de 16.700 mp, identificat cu NC 57560, din domeniul public al Orașului Târgu Neamț în domeniul public al Județului Neamț, în vederea declarării acestuia ca bun de interes public județean și utilizării sale pentru realizarea obiectivului de investiții „Adăpost pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol”.

(2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2025, lucrările de construire a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) să înceapă, în caz contrar urmând ca bunul imobil (teren) să revină în proprietatea publică a Orașului Târgu Neamț.

Art.2: (1) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 56 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0