ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Box în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18¹ alin.(2) lit.„d” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.573/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.178/2022 a Federației Române de Box;

Văzând rapoartele de specialitate nr.6.573/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe și nr.7.139/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, adresa nr.20/2022 a Fundației „Boxul Nemțean” Piatra Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Box, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv „Cupa României la Box pentru Seniori-Finala”, eveniment care va avea loc în intervalul 22-27 martie 2022, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Box, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția Generală Buget Finanțe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Generală Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 Art.3:  Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț                                               

Nr. 63 din 17.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 63.PDF