ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5.401/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.6.710/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.5.401/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, nr.5.468/2022 al Direcției generale buget, finanțe și, respectiv, nr.7.049/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități NC 59161”, în sumă de 2.142.734,71 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.626.394,00 lei (inclusiv TVA), conform devizului general – anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.60/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59161”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități NC 59162”, în sumă de 2.142.734,71 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.626.394,00 lei (inclusiv TVA), conform devizului general – anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.61/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59162”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3:(1) Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități NC 59102”, în sumă de 2.142.734,71 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.626.394,00 lei (inclusiv TVA), conform devizului general – anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.62/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Se aprobă bugetul proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate în valoare totală de 9.969.661,34 lei, din care 4.558.877,89 lei cheltuieli totale nerambursabile, repartizate astfel:

a.      Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț- cheltuieli totale proiect – 6.428.204,13 lei, din care 3.414.895,99 lei cheltuieli nerambursabile și total cheltuieli contribuție proprie 3.013.308,14 lei;

b.     UAT Municipiul Roman- cheltuieli totale proiect – 3.541.457,21 lei, din care 1.143.981,90 lei cheltuieli nerambursabile și total cheltuieli contribuție proprie 2.397.475,31 lei.

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii a cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate în cuantum de 69.691,76 lei (inclusiv TVA), precum și a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 3.013.308,14 lei (inclusiv TVA).

Art.6: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și UAT Municipiul Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.189/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze toate actele necesare derulării proiectului.

 (3) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 66 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 66.PDF