ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.5917/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5917/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) art.173 alin.(1)  lit.„c”, art. 292 alin.(1), (3) și (6), precum și ale art. 196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.I: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.220/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

        „Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Casa Județeană de Pensii Neamț în domeniul public al Județului Neamț, a unui bun imobil, situat în municipiul Piatra-Neamț, bdul Republicii nr. 3, alcătuit din corpul de clădire C1 și terenul aferent (615 m.p,) înscris în Cartea funciară nr.53124/UAT Piatra Neamț, NC 53124, sub condiția ca, până la data de 31.12.2025, imobilul să fie reabilitat și pus în funcțiune cu destinația spații administrative (birouri utilizate în activitatea curentă de către personalul propriu al Consiliului Județean Neamț sau cel al serviciilor publice județene subordonate), în caz contrar bunul imobil urmând să revină în domeniul public al statului.”.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 70 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0