ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea inițierii demersurilor privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Investiții Teritoriale Integrate ITI NEAMȚ”

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.176/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020

Examinând referatul de aprobare nr.695/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.695/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.6.727/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit. „d” și „e”, alin.(5) lit.„i” și „q”, alin.(7) lit.„a” și „c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă inițierea de către Consiliul Judeţean Neamț, coordonator la nivelul județului Neamț în cadrul Convenției primarilor privind clima și energia–Europa, a demersurilor pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții Teritoriale Integrate ITI NEAMȚ”, ca organism responsabil la nivelul județului Neamț cu implementarea investițiilor teritoriale integrate și atragerea de finanțări necesare realizării acestora.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 71 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0