ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.5.992/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.354/2022 a Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.5.992/2022 al Direcției de Management și, respectiv, nr.6.785/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.1/2022 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Național Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul desființării următoarelor posturi vacante, cu renumerotarea corespunzătoare a posturilor rămase:

a.        Postul vacant de grafician, studii superioare, grad profesional principal, poziția 14 în statul de funcții;

b.        Postul vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional I, poziția 21 în statul de funcții;

c.        Postul vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant, poziția 73 în statul de funcții;

d.        Postul vacant de șofer, studii medii/generale, treaptă profesională II, poziția 100 în statul de funcții.

(2) În mod corespunzător, se modifică structura organizatorică a Complexului Muzeal Național Neamț, aprobată prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  Art.3: Direcţia de Management și conducerea Complexului Muzeal Național Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț                                                                            

Nr. 77 din 29.03.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0