ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

    CONSILIUL  JUDEŢEAN

        

HOTĂRÂRE

 

cu privire la prelungirea unui acord de parteneriat cu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

  

         Consiliul Judeţean Neamţ;

         Având în vedere prevederile art.55, alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5, lit.”f”, ale art.112, alin.(3), lit.”q” și ale art.135, alin.(1), lit.”a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

         Examinând referatul de aprobare nr.7.828/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.11.117/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

         Văzând rapoartele de specialitate nr.7.828/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale și, respectiv, nr.8.065/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 ani a acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.49/2018, încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Județean Neamț, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în vederea realizării proiectului ”Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție”, care are drept scop principal dezvoltarea unor servicii specifice pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială, integrarea lor socio-profesională și inserția mai facilă pe piața muncii.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de parteneriat.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 88 din 29.03.2022

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1