ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„k”, art. 10 alin.(5), art. 43 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.17 alin.(1) lit.„m” și art.18 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5 alin.(2) și art.18 alin.(3) pct.II lit.„c” și „f” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

        Examinând referatul de aprobare nr.7.002/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.95/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

       Văzând rapoartele de specialitate nr.7.002/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.8.524/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.974/2022 a Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A., adresa nr.7/2022 a operatorilor de transport public privați de pe raza Municipiului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

     În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.91 alin.(2), art.173 alin.(5) lit.„m”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” pentru a vota, în numele și pe seama Consiliului Județean Neamț:

a)  modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloace de transport ale S.C. Troleibuzul S.A. pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației și cu cele ale operatorilor privați, pe traseele secundare din municipiul Piatra-Neamț, conform anexelor nr.1a și 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

b)  modificarea, în mod corespunzător, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr. 8/3918/12.09.2016,  încheiat între Asociație și S.C. Troleibuzul S.A., conform modelului de act adițional prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

       Art.3: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                                              

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                                          

Nr. 93 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 93.PDF