ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de parteneriat

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 alin.2 lit.„f¹” și ale art.8 alin.2 lit.„c”  din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.1 lit.„e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", precum și ale Ordinului nr.278/167/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi ministrului energiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Examinând referatul de aprobare nr.8.698/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.8.698/2022 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b”, „d” și „e, alin.(5) lit.„m”, alin.(7) lit.„c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă încheierea unui parteneriat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina, prin consiliile locale ale acestora, în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele  Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”, în cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny".

(2) Acordul de parteneriat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

              

                 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                 

Nr. 94 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 94.PDF