ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

 

privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.64^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.6.424/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.424/2022 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 8735/2022, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173  alin.(1) lit. „a”, alin.(2) lit.„d”, art.176 și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se împuternicesc pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, domnul Răducu-Adrian Păduraru și domnul Florin Vornicu.

Art.2: Se aprobă conținutul contractului-cadru de reprezentare, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziție contrară.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractului de reprezentare.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                            

Nr. 95 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                       Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                         Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                             Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

        Răducu-Adrian Păduraru – 22 voturi ,,pentru"

        Florin Vornicu – 19 voturi ,,pentru"