ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), alin.(4) și alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.407/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării preotului paroh al Parohiei „Schimbarea la Față a Domnului” Mădei, comuna Borca, județul Neamț și al preotului paroh al Parohiei Boiștea, comuna Petricani, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.9.407/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute în România, la nivelul județului Neamț, cu două (2) posturi pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, unul la Parohia „Schimbarea la Față a Domnului” Mădei, comuna Borca, județul Neamț și unul pentru Parohia Boiștea, comuna Petricani, județul Neamț.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) vor fi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț, începând cu luna mai 2022, cu suma totală de 25.956 lei pentru anul 2022.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 100 din 21.04.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0