ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.9492/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.9.492/2022 al Direcției de management și nr.10.584/2022 al Direcției generale buget, finanțe, Raportul de evaluare nr.134/2022 întocmit de Societatea Comercială Eval Consulting SRL Piatra-Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„c”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297 alin.(1) lit.„c”, art.362 alin.(1) și (3) coroborate cu cele ale art.333 și art.334, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă închirierea, prin licitație publică, organizată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a unor spații aparținând domeniului privat al Județului Neamț, situate în municipiul Roman, str.Ștefan cel Mare, nr.246 și, respectiv, str. Ștefan cel Mare, bl.15(M”), județul Neamț.

(2) În caz de neadjudecare a unora dintre spații, licitația se va repeta, în aceleași condiții, la intervale de minim 30 de zile, până la închirierea tuturor spațiilor disponibile.

Art.2: (1) Se aprobă Documentația procedurii de închiriere a spațiilor prevăzute la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Datele de identificare a bunurilor, destinația acestora, durata închirierii și valoarea chiriei minime datorate sunt prevăzute în caietul de sarcini ce face parte din documentația aprobată potrivit alin.(1).

Art.3: Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 106 din 21.04.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 106.PDF