ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului-pentru apelul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Examinând referatul de aprobare nr.10.151/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.10.152/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.10.515/2022 al Direcției generale buget finanțe,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea, de către Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, a proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației”, cod SIPOCA 1219/MySMIS 2014+154741, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cod apel: POCA/972/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în valoare totală de 3.967.568,98 lei și o durată de implementare de 16 luni.

Art.2: Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Neamț a contribuției proprii la realizarea proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației”, în cuantum de 79.351,38 lei, inclusiv T.V.A.

Art.3: Se împuternicește managerul de proiect, desemnat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele interne ale proiectului, ca reprezentant al Județului Neamț.

Art.4: Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 108 din 21.04.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0