ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea

Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art. 24^3 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând referatul de aprobare nr.9.192/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.192/2022 al Direcției de management, adresa nr.1658/2022 a primarului Comunei Dragomirești, precum și avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Dragomirești, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a unor bunuri imobile (terenuri), respectiv teren pășune, amplasat în extravilanul comunei Dragomirești, punctul Valea Rusului, NC 52072, în suprafață de 26.400 mp, cu o valoare de inventar de 6007,50 lei și teren pășune, amplasat în extravilanul comunei Dragomirești, punctul Tarnița, NC 52069, în suprafață de 23.600 mp, cu o valoare de inventar de 5428,00 lei, în vederea declarării acestora ca bunuri de interes public județean, în scopul realizării obiectivului de interes județean ”Adăpost pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol”.

 (2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2025, lucrările de construire a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) să înceapă, în caz contrar urmând ca bunurile imobile (terenuri) să revină în proprietatea publică a Comunei Dragomirești.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 116 din 21.04.2022

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0