ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea numărului de burse ce se acordă elevilor din învățământul special pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.12 alin.(2)-(3) și (6) și ale art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.10.231/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.522/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, nr.461/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț și nr.540/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

 Văzând rapoartele de specialitate nr.10.231/2022 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și, respectiv, nr.10.350/2022 al Direcției generale buget finanțe, Hotărârea nr.6/2022 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, Hotărârea nr.13/2022 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț, Hotărârea din 15.03.2022 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„a” și „b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă numărul de burse pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate din bugetul Județului Neamț, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, după cum urmează;

a.                    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț – 16 burse de merit și 79 burse de ajutor social;

b.                    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț – 10 burse de merit și 111 burse de ajutor social;

c.             Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman – 6 burse de merit, 2 burse de studiu și 82 burse de ajutor social.

Art.2: (1) În mod corespunzător, se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.204/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2021-2022.

(2) Direcţia generală buget finanțe și conducerile unităților de învățământ special vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 117 din 21.04.2022

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0