ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în

patrimoniul public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.708/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 4.708/2022 al Direcției de management și nr. 10.779/2022 al Direcției generale buget finanțe, Raportul de evaluare nr.98/2022 al SC Eval Consulting SRL Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„c”, art.361 alin.(2), art.363 alin.(1)–(8) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a unui număr de 997 console metalice (893 montate pe stâlpi și 104 demontate și depozitate) aferente stâlpilor de susținere ai fostei rețele electrice de alimentare a troleibuzelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea și, respectiv casarea, după caz, a bunurilor prevăzute la alin.(1).

Art.2: (1) Se aprobă organizarea unei proceduri de vânzare a bunurilor prevăzute la art.1 prin intermediul Bursei Române de Mărfuri – Terminalul Piatra-Neamț, cu un preț minim de vânzare de 223.925,00 lei, stabilit prin Raportul de evaluare nr.98/2022, elaborat de S.C. Eval Consulting SRL Piatra-Neamț.

(2) Se aprobă Caietul de sarcini și modelul de contract, aferente procedurii de vânzare, potrivit anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În cazul în care două proceduri de vânzare-cumpărare, organizate la un interval de minim 15 zile între ele, nu conduc la încheierea unui contract de vanzare-cumpărare, se va realiza o procedură de achiziție publică privind contractarea unor lucrări de dezafectare a consolelor de pe stâlpi și valorificarea acestora la o unitate de tip REMAT.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 118 din 21.04.2022

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 118.PDF