ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele  Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț” în vederea includerii în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny"

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.1 lit.„e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.278/167/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi ministrului energiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.94/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat;

Examinând referatul de aprobare nr.10.651/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.10.651/2022 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, adresa nr.2608/2022 a primarului comunei Ștefan cel Mare, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „d” , alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Cererea de finanțare a obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamțprin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 Art.2: Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 119 din 21.04.2022

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 119.PDF