ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică- anexă la Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică

Examinând referatul de aprobare nr.10.978/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.10.978/2022 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și nr.10.979/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„g” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă cuantumul indemnizației de ședință cuvenită membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț în sumă de 2.500 lei brut/persoană.

(2) Indemnizația se acordă pentru o singură ședință într-o lună, indiferent de numărul ședințelor organizate.

Art.2:   Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 123 din 21.04.2022

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                   Voturi „pentru” 15

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                    Voturi „împotrivă” 11

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 7