ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.24^³ alin.(1) și (2) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.10.169/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.10.169/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.10.702/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale și nr.10.695/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89 alin.(1) și (2), art.90, art.91, art.173 alin.(1) lit. „d” și „e”, alin.(5) lit.„m” și „q”, alin.(7) lit.„c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”.

(2) Se aprobă modelul Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă participarea Județului Neamț la patrimoniul iniţial al Asociaţiei prevăzute la art.1 cu o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei.

Art.3: Se împuterniceşte domnul Gelu Tofan, consilier juridic în cadrul Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, să îndeplinească procedura de dobândire a personalității juridice a asociației, autentificarea la notar a Statutului asociației și înscrierea acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția proiecte, achiziții și logistică  vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 98 din 21.04.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 98.PDF