ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A.

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.„a” al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

          Examinând referatul de aprobare nr.9.779/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.878/2022 a Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A.

Văzând raportul de specialitate nr. 9.779/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Decizia nr.11/2022 a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A., Hotărârea nr.1/2022 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A., precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„a”, alin.(2) lit.„d”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum și Societatea Comercială „Drupo Neamț” S.A. vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 99 din 21.04.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 99.PDF