ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”

         

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 16.455/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 2.307/2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Văzând rapoartele de specialitate nr. 16.455/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.16.533/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. ”b” și ”d”, alin. (5) lit. ”c”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” în vederea întreprinderii demersurilor legale necesare transmiterii dreptului de proprietate cu titlu gratuit și trecerii în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne și în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț a 19 mijloace fixe – autospeciale, ambulanțe și alte tipuri de vehicule aflate în proprietatea Asociației și care fac obiectul contractelor de comodat încheiate cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț.

 Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 162 din 21.06.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                      Abțineri  0

   Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0