ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri pentru modificarea și abrogarea unor hotărâri aferente unui proiect de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.663/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.16.663/2022 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică și nr.16.674/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, Solicitarea de clarificare nr.3 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173  alin. (1) lit.„b”  și „c”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit„c”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare actualizată pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) actualizată pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”,  cu o valoare totală estimată de 13.251.018,04 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj (C+M)  în sumă de 8.849.244,60 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”,  conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes județean „Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”,  în cuantum de 13.251.018,04 lei.

(2) Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului de interes județean „Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”,  în sumă de 2.616.473,04 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă în mod corespunzător:

– art.2 și anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 82/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;

– Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean, astfel cum a fost aceasta rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.102/2022.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 164 din 21.06.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

   Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1