ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrare a unui bun aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, 867 alin.(1) și 868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.673/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.15.673/2022 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„i”, „j”, „m” și „n”, art.299, art. 362 alin.1, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău a bunului proprietate privată a Județului Neamț – Stație transport public călători, cu o valoare de inventar de 13.161,00 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea bunului prevăzut la alin.(1) se va face în termen de 30 de zile, prin grija Direcției de management, pe bază de protocol de dare în administrare.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 168 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                        Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                          Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                              Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 168.PDF