ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea

Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 24^3 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.694/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.16.694/2022 al Direcției de management și, respectiv, nr.18.423/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.2.998/2022 a primarului Comunei Dragomirești, precum și avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Dragomirești, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a unui bun imobil (teren), respectiv teren pășune, amplasat în extravilanul comunei Dragomirești, punctul Cantori-Tcaciuc, NC 52083, în suprafață de 10.000 mp, cu o valoare de inventar de 258,50 lei, în vederea declarării acestora ca bunuri de interes public județean, în scopul realizării obiectivului de interes județean ”Adăpost pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol”.

 (2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2025, lucrările de construire a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) să înceapă, în caz contrar urmând ca bunul imobil (teren) să revină în proprietatea publică a Comunei Dragomirești.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.116/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 169 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0