ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) și art.12 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 alin.(4) și ale art.31 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

 Examinând referatul de aprobare nr.17.948/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.1.085/2022 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

 Văzând rapoartele de specialitate nr.17.948/2022 al Direcției de Management și nr.18.767/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.5/2022 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c”, art.554 alin.(3) și (5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.263/2021, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.     Postul de actor, studii superioare, grad profesional I în cadrul Serviciului Literar și Artistic, poziția 31 în statul de funcții, se transformă în post de actor, studii superioare, grad profesional IA;

b.     Postul de actor, studii superioare, grad profesional II în cadrul Serviciului Literar și Artistic, poziția 36 în statul de funcții, se transformă în post de actor, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

(2) Conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                     

Nr. 176 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0