ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice

      

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.I alin.(2) lit.„b” Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.128/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.17.128/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor juridice de consultanță, asistenţă şi/sau de reprezentare a Județului Neamț, inclusiv în cadrul procedurilor de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor în legătură cu Acordul Contractual nr.15887/2314/2019, pentru obiectivul de investiții Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamţ, în special pentru recuperarea prejudiciilor și repunerea în situația anterioară producerii accidentului tehnic la acest obiectiv.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția proiecte, achiziții și logistică vor întreprinde toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 180 din 14.07.2022

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                           Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                             Voturi „împotrivă” 12

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                 Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0