ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea a doi reprezentanţi supleanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 187 alin.(2), (5) și (8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.18.351/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.351/2022 al Direcţiei de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 19401/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

 HOTĂRĂŞTE:      

 

Art.1: Se desemnează domnul Mircea Beloiu și domnul Corneliu-Grigore Bontaș ca reprezentanți supleanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 183 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

 

        Mircea Beloiu – 27 voturi ,,pentru"

        Corneliu-Grigore Bontaș 22 voturi ,,pentru"