ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor operatorilor regionali de servicii comunitare de utilități publice

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 64^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 18.777/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.18.777/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate,  precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 19402/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„d”, art.175, art.176, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A și Companiei Județene APA SERV S.A,  operatori regionali de servicii comunitare de utilități publice, să fie 2 (doi), din care 1 membru de drept este președintele Consiliului Județean Neamț, conform prevederilor art.175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se împuternicește să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A., domnul Tudorel Radu.

Art.3: Se împuternicește să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale  Acţionarilor Companiei Județene APA SERV S.A, domnul Neculai Pușcașu.

Art.4: Se aprobă conținutul contractului-cadru de reprezentare, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziție contrară.

Art.6: Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 184 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                   Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                     Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 184.PDF