ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3 și art. 5 alin.(1) lit.”c” din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând referatul de aprobare nr.18.614/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza referatului nr.17.817/2022 al secretarului general al județului;

Văzând raportul de specialitate nr.18.614/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, adresele nr.3.836/2022 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț, nr.8.613/2022 a Direcției de Sănătate Publică Neamț, respectiv nr.8.998/2022 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89, art.90, art.173 alin.(5) lit.”b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membri titulari ai Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț următoarele persoane:

a. Radu Smicală, reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică Neamț;

b. Meda-Ionela Știrbu, reprezentant desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț;

c. Mihaela Alungulesei, reprezentant desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț.

(2) Se desemnează ca supleanți în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț următoarele persoane:

a. Suzana Constantinescu, medic primar pediatru, supleantul reprezentantului desemnat de Direcția de Sănătate Publică Neamț;

b. Irina Bălțătescu, supleantul reprezentantului desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț;

c. Elena Cristina Zaharia, supleantul reprezentantului desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț.

(3) În mod corespunzător, de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, Comisia pentru Protecția Copilului va funcționa în următoarea componență:

1.  Daniela Soroceanu, secretarul general al judeţului, preşedinte;

2.  Marilena Panduru, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, vicepreşedinte;

3.  Radu Smicală, reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică Neamț, membru;

4. Meda-Ionela Știrbu reprezentant desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț, membru;

5.  Mihaela Alungulesei, reprezentant desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț- membru;

6. Maria-Mihaela Donciu, reprezentant al Fundației „Episcop Melchisedec”, desemnat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2018 – membru;

7. Doina Țifrea, reprezentant al Fundației „Haven-Speranța Tuturor”, desemnat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2018– membru.

(4) Supleanții persoanelor prevăzute la alin.(3) sunt următorii:

1.  Mirela Negruș, supleantul directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

2. Suzana Constantinescu, supleantul reprezentantului desemnat de Direcția de Sănătate Publică Neamț;

3. Irina Bălțătescu, supleantul reprezentantului desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț;

4. Elena Cristina Zaharia, supleantul reprezentantului desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț;

5. Cristina Smău, supleantul reprezentantului Fundației „Haven-Speranța Tuturor” desemnat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2018;

6. Vasile Bursuc, supleantul reprezentantului Fundației „Episcop Melchisedec” desemnat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2018.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 187 din 21.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                          Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                Abțineri 13

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1