ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor linii de gardă de la nivelul Spitalului Județean de Urgență

Piatra-Neamț

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16 lit.(b) teza a II-a din anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.22.819/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.30.917/2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.22.819/2022 al Direcției de management, avizul nr.AR 8035/SMSS 2512/2022 al Ministerului Sănătăţii, Hotărârea nr.35/2022 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, Hotărârea nr.13/2022 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.138/2014 privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul anulării celei de-a doua linii de gardă în specialitatea medicină internă și înființarea liniei de gardă continuă în specialitatea boli infecțioase.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va asigura măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

                              Maria-Cătălina GRĂPINOIU                               

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 207 din 31.08.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                         Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                             Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0