ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului

„Festivalul B Zone Folk România”, ediția a II-a, în perioada 10 – 11 septembrie 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.143/2021 privind aprobarea „Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030”;

Examinând referatul de aprobare nr.22.211/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.11.035/2022 a Primarului Orașului Târgu-Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 22.211/2022 al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, nr.22.491/2022 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi nr.22.297/2022 al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, alin.(7) lit. „a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț, în vederea realizării evenimentului de interes public județean, respectiv, organizarea „FESTIVALULUI B ZONE FOLK ROMÂNIA– ediția a II-a, ce va avea loc în perioada 10 – 11 septembrie 2022, în orașul Târgu-Neamț, județul Neamț.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Orașul Târgu-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 226.500 lei.

 Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Buget Finanțe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                 

Nr. 208 din 31.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de

voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                 Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                       Abțineri 13

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0   

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 208.PDF