ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.21.454/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.456/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.22.053/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă depunerea proiectului „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” spre a fi finanțat din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” în cuantum de 40.525.678,14 lei inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile în sumă de 27.372.971,66 lei inclusiv TVA și cheltuieli neeligibile în sumă de 13.152.706,48 lei, inclusiv TVA.

 (2) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț”, pentru realizarea acestuia în condiții optime.

Art.3: (1) Se aprobă Descrierea sumară a investiției privind proiectul „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) a obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț”, cu o valoare estimată de 40.525.678,14 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 32.969.936,63 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

                                     Maria-Cătălina GRĂPINOIU                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 210 din 31.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 4

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 210.PDF