ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local;

Examinând referatul de aprobare nr.22.158/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.91103/2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Văzând rapoartele de specialitate nr.22.158/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.23.188/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„m”, alin.(7), lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”, după cum urmează:

1.      Se modifică Acordul de parteneriat încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț (lider de parteneriat-partener 1) și Municipiul Piatra Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț (partener 2), în vederea realizării în comun a proiectului „Achiziție autobuze ecologice”– anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”, urmând ca acesta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.     Alin.1 al art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” se modifică, urmând să aibă următorul conținut:

           Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în cuantum de 57.836.162,35 lei (inclusiv TVA), din care 48.601.817,10 lei (fără TVA) reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile  în valoare de 9.234.345,25 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. Valoarea aferentă stațiilor de reîncărcare vehicule electrice (45 buc.) este de 5.538.037,50 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 1.052.227,13 lei.”.

       3. Se modifică Nota de fundamentare a investiției privind proiectul „Achiziție autobuze ecologice”- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      4. Se modifică Descrierea sumară a investiției privind proiectul „Achiziție autobuze ecologice”- anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 212 din 31.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 212.PDF