ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(2)  și alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.23.037/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.3.586/2022 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

Văzând raportul de specialitate nr.23.037/2022 al Direcţiei de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se avizează înlocuirea domnului Claudiu Baciu, reprezentant salariați, având calitatea de observator în componența comisiei de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, cu domnul Gheorghe-Adrian Iacob, reprezentant salariați.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.1 alin.(1) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie„Sf.Nicolae” Roman.

 Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                            

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 213 din 31.08.2022

                                                             

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0