ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.897/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.898/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, nr.23.904/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.23.905/2022 al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județeanConstruire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, cu o valoare totală estimată de 1.214.486.165,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 804.793.863 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică și Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 216 din 31.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 216.PDF