ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privind 3 parcele de teren aflate în proprietatea Județului Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25.680/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 25.680/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

   

Art.1: Se aprobă alipirea a 3 bunuri imobile – parcele de teren aflate în proprietatea Județului Neamț, situate în satul Hamzoaia, comuna Tașca, identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă dezmembrarea parcelei de teren rezultate în urma alipirii (2.530 mp) în 2 loturi, respectiv Lot nr.1 – 1.414 mp și Lot nr.2 – 1.116 mp, potrivit detaliilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:(1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor aferente.

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Județul Neamț actele notariale de alipire, respectiv dezmembrare.

Art.4:(1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 222 din 26.09.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 222.PDF